0086-15930870079 admin@dongjie88.com

Isleýän zadyňyzy gözläň

“Anping Dongjie Wire Mesh Products Co., Ltd.”, dünýädäki sim torlarynyň doglan ýeri bolan Hebeýiň Anping şäherinde ýerleşýär.Biz giňeldilen metal torlary, deşikli metal torlary, dokalan sim torlaryny, bezeg sim torlaryny, süzgüçli gapaklary, metal möhürleme böleklerini we beýleki sim önümlerini çuňňur gaýtadan işlemegi ussat öndüriji.

 

“Anping Dongjie” simli önümler zawody döredildi1996gutardy10 000inedördül meýdanyBizde has köp zat bar100hünärmenler we4 ösen ussahanalar: giňeldilen metaldan ýasalan ussahanalar, deşikli ussahanalar, möhürlenen sim önümleri ussahanasy, ýasalan galyplar we çuňňur gaýtadan işleýän ussahanalar.

 

Biz onlarça ýyllap sim torunda ýöriteleşdik we bu ugurda baý tejribe topladyk.Häzirki wagtda zawodymyz has takyk gaýtadan işleýän önümleri öndürmek üçin täze we ösen maşynlar bilen enjamlaşdyryldy.Anping Dongjie ogullyga aldyISO9001 Hil ulgamy şahadatnamasy we häzirki zaman dolandyryş ulgamy.Ygtybarly üpjün ediji gözleýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Köpräk oka