تور شرکت

صحنه بیرونی کارخانه و محیط کار

Anping Dongjie (1)

کارخانه Dongjie

Anping Dongjie (2)

میز جلو

Anping Dongjie (3)

محیط کار اداری

آنپینگ دونجی

محیط کار اداری

اتاق نمونه و انبار

مش سیم (1)

فلز منبسط شده

مش سیم (2)

مواد خام

مش سیم (3)

انبار

مش سیم (4)

انبار

مش سیم (5)

انبار

فلز منبسط شده

انبار

مش سیم (7)

انبار

تجهیزات و کارگاه ها

مش سیم (1)33

تولید

مش سیم (7)

تولید

مش سیم (6)

تولید

مش سیم (5)

تولید

مش سیم (4)

تولید

فلز منبسط شده

تولید

مش سیم (2)

پوشش پودری

مش سیم (1)

پوشش پودری