د شرکت سفر

د فابریکې بهرنۍ صحنه او کاري چاپیریال

انپینګ دونګجي (1)

Dongjie فابريکه

انپینګ دونګجي (2)

دمخې ميز

انپینګ دونګجي (3)

د دفتر کاري چاپیریال

انپینګ دونګجي

د دفتر کاري چاپیریال

د نمونې خونه او ګودام

د تار میش (1)

پراخ شوی فلز

د تار جال (2)

خام توکي

د تار میش (3)

ګودام

د تار جال (4)

ګودام

د تار جال (5)

ګودام

پراخ شوی فلز

ګودام

د تار جال (7)

ګودام

تجهیزات او ورکشاپونه

د تار میش (1)33

تولید

د تار جال (7)

تولید

د تار جال (6)

تولید

د تار جال (5)

تولید

د تار جال (4)

تولید

پراخ شوی فلز

تولید

د تار جال (2)

د پوډر پوښ

د تار میش (1)

د پوډر پوښ