कम्पनी भ्रमण

कारखाना बाहिरी दृश्य र काम गर्ने वातावरण

अनपिङ डोन्जी (१)

Dongjie कारखाना

अनपिङ डोन्जी (२)

अगाडि डेस्क

एन्पिङ डोन्जी (३)

कार्यालय काम गर्ने वातावरण

अनपिङ डोन्जी

कार्यालय काम गर्ने वातावरण

नमूना कोठा र गोदाम

तार जाल (1)

विस्तारित धातु

तार जाल (2)

कच्चा पदार्थहरु

तार जाल (3)

गोदाम

तार जाल (4)

गोदाम

तार जाल (5)

गोदाम

विस्तारित धातु

गोदाम

तार जाल (7)

गोदाम

उपकरण र कार्यशालाहरू

तार जाल (1)33

उत्पादन

तार जाल (7)

उत्पादन

तार जाल (6)

उत्पादन

तार जाल (5)

उत्पादन

तार जाल (4)

उत्पादन

विस्तारित धातु

उत्पादन

तार जाल (2)

पाउडर कोटिंग

तार जाल (1)

पाउडर कोटिंग